ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Administratīvā soda piemērošana
SākumlapaSoda piemērošana › Administratīvā soda piemērošana

Administratīvā soda piemērošana


Kāds ir administratīvā soda piemērošanas mērķis?

Administratīvā soda mērķis ir audzināt personu likuma ievērošanas garā, lai ne pārkāpējs, ne citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Tātad administratīvā soda piemērošanas mērķis vismaz saskaņā ar likumu nav valsts kases papildināšana.

Kas drīkst piemērot administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē?

Sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēro valsts policija. Par atsevišķiem pārkāpumiem, piemēram, par stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, sodu var piemērot pašvaldības policija. Ja pašvaldības policija konstatē kādu pārkāpumu, kas nav tās kompetencē, vienmēr jāizsauc valsts policija pārkāpuma noformēšanai. Pārkāpumus, par kuriem paredzēts administratīvais arests, izskata tiesa (piemēram, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā).

Kādā termiņā piemēro sodu?

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja par šo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai maksimālais naudas sods nepārsniedz LVL 100,00. Šādā gadījumā lēmums par soda piemērošanu ir ietverts administratīvā pārkāpuma protokolā.

Citos gadījumos lietu izskata 30 dienu laikā pēc protokola sastādīšanas, ja transportlīdzekļa vadītājs neierodas uz lēmuma pieņemšanu. Ja vadītājs ierodas, tad lēmumu pieņem ierašanās dienā.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, ja par izdarīto pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, izskata ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Izņēmums ir administratīvie pārkāpumi, kas saistīti ar narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu, kad ir nepieciešams saņemt ekspertīzes atzinumu (šādas lietas izskata 15 dienu laikā pēc materiālu saņemšanas).

Kādos gadījumos policija drīkst aprobežoties tikai ar mutvārdu aizrādījumu?

Likums paredz iespēju atbrīvot transportlīdzekļa vadītāju no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu. Maznozīmīgs pārkāpums ceļu satiksmē ir pārkāpums, par kuru paredzētais naudas sods nepārsniedz LVL 30,00 un, ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai.

Kur tiek pieņems lēmums par soda piemērošanu?

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas. Pastāvot objektīviem iemesliem, persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, var lūgt institūcijai (amatpersonai), kas kompetenta izskatīt lietu, to izskatīt pēc attiecīgās personas dzīvesvietas.

E.Džeriņš, mag.iur.


[30.09.2013]
ad
Sodi un punkti