ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Administratīvā soda pārsūdzēšana
SākumlapaPārsūdzēšana › Administratīvā soda pārsūdzēšana

Administratīvā soda pārsūdzēšana


Transportlīdzekļa vadītājs var nepiekrist piemērotajam sodam, ja nav izdarījis pārkāpumu. Vienīgais risinājums ir pārsūdzēt piemēroto sodu. Ir arī gadījumi, kad vadītājs atzīst izdarīto pārkāpumu, bet nepiekrīt pārāk lielajam soda apmēram. Arī šajā gadījumā vienīgais risinājums ir pārsūdzēt piemēroto sodu. Jāatceras, ka par piemēroto sodu pārsūdzēšanu nav paredzēti nekādi obligātie maksājumi kā, piemēram, valsts nodeva. Tātad visas instances var iziet bez maksas, ja vien nevēršas pēc juridiskās palīdzības.

Ko un kā var pārsūdzēt?

Sods tiek piemērots, izdodot lēmumu rakstveida formā. Katrā lēmumā ir jābūt norādītam, kur un kādā termiņā lēmumu var pārsūdzēt. Lēmumus var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no to paziņošanas dienas.

1)             Administratīvā pārkāpuma protokolus-lēmumus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kuri piestiprināti pie transportlīdzekļa vējstikla, var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā lēmumā norādītajā iestādē. Lēmumu, kas pieņemts, atbildot uz sūdzību, 10 darba dienu laikā var pārsūdzēt rajona tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.

2)             Pa pastu atsūtītos fotoradaru fiksētos administratīvā pārkāpuma protokolus-lēmumus var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā lēmumā norādītajā iestādē. Uz sūdzību saņemto lēmumu 10 darba dienu laikā var pārsūdzēt rajona tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.

3)             Ja transportlīdzekļa vadītāju aptur policija, tad par konstatēto pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja par šo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai maksimālais naudas sods nepārsniedz LVL 100,00. Šādā gadījumā lēmums par soda piemērošanu ir ietverts administratīvā pārkāpuma protokolā. Lēmumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā lēmumā norādītajā iestādē. Lēmumu, kas pieņemts, atbildot uz sūdzību 10 darba dienu laikā var pārsūdzēt rajona tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.

4)             Ja transportlīdzekļa vadītāju aptur policija, tad par konstatēto pārkāpumu sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, ja par šo pārkāpumu sods pārsniedz LVL 100,00. Protokolā norāda, kur un kādos laikos jāierodas uz lēmuma pieņemšanu. Lēmumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas norādītajā iestādē. Lēmumu, kas pieņemts, atbildot uz sūdzību 10 darba dienu laikā var pārsūdzēt rajona tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.

5)             Ja par konstatēto pārkāpumu ir paredzēts administratīvais arests (piemēram, transportlīdzekļa vadīšana apreibinošo vielu ietekmē), tad lietu saskaņā ar administratīvā pārkāpuma protokolu izskata tā rajona tiesa, kurā tika konstatēts pārkāpums. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no pilna sprieduma sagatavošanas dienas, sūdzību iesniedzot tajā pašā tiesā, kura taisīja spriedumu.

Kas ir paziņošana?

Katrs lēmums ir jāpaziņo transportlīdzekļa vadītājam. Paziņošana nozīmē lēmuma izsniegšanu personai, par kuru lēmums pieņemts. Ja transportlīdzekļa vadītājs parakstās par administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma saņemšanu uz ceļa uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, tad lēmums skaitās paziņots ar parakstīšanās brīdi. Ja vadītājam jāierodas uz lēmuma pieņemšanu policijā, tad lēmums ir paziņots ar brīdi, kad persona parakstās par lēmuma saņemšanu. Ja persona neparakstās abos gadījumos par lēmuma saņemšanu vai neierodas uz lietas izskatīšanu, tad lēmumu nosūta pa pastu ar ierakstītu sūtījumu. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Kā skaita termiņus?

Visus termiņus sāk skaitīt nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena. Piemēram, ja persona saņēmusi lēmumu pa pastu ar ierakstītu sūtījumu, tad paziņošanas 7 dienu termiņa pirmā diena ir nākamās dienas datums. No paziņošanas dienas 10 darba dienu termiņa pirmā diena ir nākamā darba diena.

Kādam jābūt sūdzības saturam?

Sūdzībā norāda:

1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu;

3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;

4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība;

5) sūdzības iesniedzēja prasījumu;

6) sūdzībai pievienotos dokumentus;

7) sūdzības sastādīšanas laiku.

 Sūdzība iesniedzējam jāparaksta.

Kā iesniegt sūdzību?

Sūdzība obligāti ir jāiesniedz tādā veidā, lai tās nozušanas gadījumā var pierādīt, ka sūdzība ir iesniegta. Visērtāk ir izmantot elektronisko parakstu, nosūtot adresātam ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu parakstītu sūdzību. Ja nav elektroniskā paraksta, tad lēmumu var ievest adresātam (šajā gadījumā uz otra eksemplāra obligāti jāsaņem atzīme par sūdzības saņemšanu un datumu) vai nosūtīt ar ierakstītu pasta sūtījumu (šajā gadījumā obligāti jāsaglabā pasta izdots apliecinājums par ierakstītas vēstules nosūtīšanu).

Vai var atjaunot nokavētu pārsūdzēšanas termiņu?

Ir gadījumi, kad persona saņem lēmumu tikai tad, kad ir pagājis lēmuma pārsūdzēšanas termiņš (persona bija komandējumā, atvaļinājumā, slimnīcā u.tml.). Šādos gadījumos nokavēto procesuālo termiņu var atjaunot iestāde, kas ir tiesīga lietu izskatīt, pēc sūdzības iesniedzēja motivēta lūguma, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu. Tāpēc lūgumam jāpievieno dokumenti, kuri apliecina, ka lēmuma saņēmējs nevarēja lēmumu pārsūdzēt lēmumā norādītajā termiņā (piemēram, slimnīcas dokumenti, aviobiļetes u.tml.). Atteikumu atjaunot procesuālo termiņu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas pēc sūdzības iesniedzēja dzīvesvietas.

Vai jāmaksā uzliktais naudas sods, ja lēmums ir pārsūdzēts?

Sūdzības iesniegšana aptur lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu izpildi līdz sūdzības izskatīšanai. Tātad naudas sods nav jāmaksā un administratīvais arests nav jāizcieš līdz brīdim, kamēr spēkā stājas lēmums vai galīgais tiesas nolēmums. Taču transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas lēmumu sūdzības iesniegšana neaptur.

Kādā termiņā izskata sūdzības?

Sūdzību par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu augstāka iestāde izskata rakstveida procesā 30 dienu laikā pēc sūdzības un visu lietas materiālu saņemšanas. Lēmumu, kas pieņemts par sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā, triju darba dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījumā nosūta pie administratīvās atbildības sauktajai personai.

Kad lēmums stājas spēkā?

Lēmums stājas spēkā tad, kad ir iztecējis lēmuma vai sprieduma pārsūdzēšanas termiņš vai taisīts galīgais nolēmums tiesā, kurš vairs nav pārsūdzams.

E.Džeriņš, mag. iur.


[08.10.2013]
ad
Sodi un punkti